Statut

STATUT CHRZEŚCIJAŃSKIEJ FUNDACJI „12 GODZIN”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Chrześcijańska Fundacja „12 GODZIN”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez
pana Dariusza Waldemara Wysockiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym
Repertorium A numer 12323/2018 i Repertorium A numer 12401/2018 sporządzonym w dniu
02-10-2018 roku w Kancelarii Notarialnej w Legnicy przy ulicy Kościuszki nr 11 przed notariusz
Elżbietą Rączkowską-Martyn.
Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
Fundacja może używać nazwy skróconej “Fundacja 12 GODZIN”.
§ 2
1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego
statutu.
2. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności oraz grup wyodrębnionych ze
względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do
społeczeństwa.
3. Fundacja kieruje się w swoich działaniach wartościami chrześcijańskimi.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, systemu identyfikacji
i pieczątek oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§ 4
1. Siedzibą Fundacji jest Legnica.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i biura oraz inne jednostki organizacyjne w kraju
i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
4. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami i może być członkiem innych organizacji
o podobnym profilu działalności oraz realizować zadania statutowe Fundacji prowadząc
współpracę z innymi podmiotami.
2
CELE FUNDACJI I ZASADY REALIZACJI
§ 5
Nadrzędnym celem Fundacji jest krzewienie wartości, nauk i postaw chrześcijańskich
w społeczeństwie poczynając od dzieci, przez młodzież, rodziców, rodziny, ludzi dorosłych,
starszych, chorych, samotnych, społecznie wykluczonych, biednych oraz dysfunkcyjnych.
W powyższym zawierają się:
1. Promowania Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej.
2. Działalności na rzecz rozwoju wspólnot chrześcijańskich i społeczności lokalnych.
3. Organizowanie przedsięwzięć i misji chrześcijańskich w kraju i za granicą.
4. Rozwój umysłowy i duchowy społeczeństwa.
5. Działanie na rzecz nauki, kultury i sztuki.
6. Działanie na rzecz rodziny i macierzyństwa.
7. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
8. Pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.
9. Pomoc osobom bezdomnym w celu wyprowadzenia ich z bezdomności.
10.Pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz ich
rodzinom w celu przywrócenia do normalnego życia w społeczeństwie i rodzinie.
11.Ochrona zdrowia i profilaktyka prozdrowotna.
12.Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego.
§ 6
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:
1. Darmową dystrybucję Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej.
2. Pozyskiwanie i wyposażanie lokali na realizację celów Fundacji.
3. Wspieranie akcji dobroczynnych i ewangelizacyjnych oraz spotkań biblijnych.
4. Organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i konferencji.
5. Organizowanie prelekcji, koncertów, ewangelizacji i wystaw;
6. Organizowanie pomocy materialnej i duchowej mającej na celu budowanie poprawnych
relacji w rodzinie.
7. Organizowanie świetlic środowiskowych i wycieczek oraz wypoczynku letniego
i zimowego dla dzieci, młodzieży i rodzin w tym pozyskiwanie funduszy.
8. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami znajdującymi w trudnej sytuacji
rodzinnej i finansowej oraz organizowanie punktów konsultacyjnych.
9. Założenie schroniska/hostelu z ośrodkiem dla uzależnionych i bezdomnych.
10. Organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, akcji poprzez, które można dotrzeć
z efektywną pomocą do ludzi uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
11. Akcje informacyjne i edukacyjne ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego w tym
współpraca z ośrodkami i szpitalami leczenia uzależnień w celu zapewnienia
specjalistycznej opieki medycznej dla osób uzależnionych.
12. Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których
deklarowana działalność jest zbieżna z celami Fundacji lub gdy deklarują one wsparcie
dla propagowania idei Fundacji.
3
13. Działalność wydawniczą.
14. Działalność charytatywną.
15. Współpracę z kościołami, wspólnotami chrześcijańskimi i społecznością żydowską.
16. Pozyskiwanie funduszy przez organizowanie zbiórek na rzecz działalności Fundacji
i projektów związanych z jej celami;
17. Finansowanie działań lub współfinansowanie działalności zbieżnej z celami Fundacji;
18. Współpracę z innymi Fundacjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą
w zakresie objętym celami Fundacji;
19. Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których
deklarowana działalność jest zbieżna z celami Fundacji lub gdy deklarują one wsparcie
dla propagowania idei Fundacji.
20. Promocja i organizacja wolontariatu;
21. Finansowanie działań lub współfinansowanie działalności zbieżnej z celami Fundacji;
22. Współpracę z innymi Fundacjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą
w zakresie objętym celami Fundacji;
23. Inne, stosowne do potrzeb realizacji celów Fundacji o ile pozostają w zgodzie
z obowiązującym prawem.
Rozdział II
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 300 zł wniesiony przez
Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa
majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz
pokrycie kosztów jej działania.
§ 8
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. Świadczeń Fundatora;
2. Darowizn, spadków i zapisów;
3. Odsetek bankowych;
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
5. Zbiórki pieniędzy poprzez sieć Internet;
6. Dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjn
4
członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie
organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Wykorzystywać majątek na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
§ 11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 12
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji
jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 30.000 zł, uzyskują, o ile
wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.
ORGANY FUNDACJI
§ 13
1. Organem władzy Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Uchwały władz (organów) Fundacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, chyba że postanowienia
niniejszego statutu stanowią inaczej. W przypadku równowagi głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
5
ZARZĄD FUNDACJI
§ 14
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób
i jest powoływany na czas nieoznaczony. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez
Fundatora.
2. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator jako Prezes Zarządu.
3. Kolejne składy członków Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd.
4. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu lub przesłanej na adres fundacji przesyłką
poleconą za potwierdzeniem nadania,
b) śmierci członka Zarządu,
c) odwołania z powodu choroby powodującej niezdolność do wykonywania funkcji
członka Zarządu,
d) odwołania z powodu istotnego naruszenia postanowień statutu,
e) odwołania z powodu nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w imieniu Fundacji,
b) kierowanie działalnością Fundacji,
c) uchwalanie rocznych planów finansowych,
d) uchwalanie programów i projektów,
e) uchwalanie regulaminów,
f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
g) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
h) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów Fundacji.
3. Zarząd może zatrudnić pracowników do realizacji celów Fundacji na podstawie uchwały.
4. Członkowie organów Fundacji mogą otrzymywać zwroty kosztów podróży w celach
realizacji zadań Fundacji.
§ 16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 (jeden) raz
w ciągu roku.
2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu przesyłając wszystkim
członkom Zarządu informację o terminie posiedzenia drogą elektroniczną, na adres
podany przez członka Zarządu, a w razie braku takiej możliwości – listem poleconym,
na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniami lub w formie głosowania
pisemnego w tym pocztą elektroniczną.
4. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Rady
Programowej.
5. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu określający szczegółowo tryb prac.
6
SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 17
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu
Fundacji, jak również dla ważności wszelkich pism, dokumentów oraz oświadczeń
w szczególności w sprawach majątkowych Fundacji, podpis składa Prezes Zarządu
samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego w sprawach majątkowych wymagany jest podpis
dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym podpis Prezesa lub jego pisemne
upoważnienie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, jak również ważności
pism i dokumentów uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
3. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając
zakres ich umocowania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na
warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji
w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu
3. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu, podjęcia lub zakończenia prowadzenia
działalności Fundacji podejmuje Zarząd na drodze jednomyślnej uchwały przy obecności
wszystkich członków Zarządu, za pisemną zgodą Fundatora pod rygorem nieważności
uchwały.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji będą przeznaczone na rzecz
działających organizacji o zbliżonych celach.
§ 20
1. W wypadku śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym statucie kompetencje
Fundatora realizuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
2. W przypadku śmierci Fundatora, gdy Zarząd Fundacji będzie jednoosobowy i składa się
tylko z Fundatora, to pełnoletni spadkobiercy Fundatora stają się Radą Fundacyjną.
3. Rada Fundacyjna podejmie decyzję o wykonywaniu kompetencji Fundatora w drodze
podjętej uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby
członków Rady Fundacyjnej.
Legnica, dnia 03.11.2018 r. Fundator: ______________