Statut

STATUT  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  FUNDACJI  „12 GODZIN”  

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Chrześcijańska Fundacja „12 GODZIN”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez pana Dariusza Waldemara Wysockiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A numer 12323/2018 i Repertorium A numer 12401/2018 sporządzonym w dniu 02-10-2018 roku w Kancelarii Notarialnej w Legnicy przy ulicy Kościuszki nr 11 przed notariusz Elżbietą Rączkowską-Martyn.

Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

Fundacja może używać nazwy skróconej “Fundacja 12 GODZIN”.

§ 2

 1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności oraz grup wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

 3. Fundacja kieruje się w swoich działaniach wartościami chrześcijańskimi.

 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, systemu identyfikacji
  i pieczątek oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest Legnica.

 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i biura oraz inne jednostki organizacyjne w kraju
  i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

 4. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami i może być członkiem innych organizacji
  o podobnym profilu działalności oraz realizować zadania statutowe Fundacji prowadząc współpracę z innymi podmiotami.

CELE FUNDACJI I ZASADY REALIZACJI

§  5

Nadrzędnym celem Fundacji jest krzewienie wartości, nauk i postaw chrześcijańskich
w społeczeństwie poczynając od dzieci, przez młodzież, rodziców, rodziny, ludzi dorosłych, starszych, chorych, samotnych, społecznie wykluczonych, biednych oraz dysfunkcyjnych.

W powyższym zawierają się:

 1. Promowania Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej.

 2. Działalności na rzecz rozwoju wspólnot chrześcijańskich i społeczności lokalnych.

 3. Organizowanie przedsięwzięć i misji chrześcijańskich w kraju i za granicą.

 4. Rozwój umysłowy i duchowy społeczeństwa.

 5. Działanie na rzecz nauki, kultury i sztuki.

 6. Działanie na rzecz rodziny i macierzyństwa.

 7. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

 8. Pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.

 9. Pomoc osobom bezdomnym w celu wyprowadzenia ich z bezdomności.

 10. Pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień oraz ich rodzinom w celu przywrócenia do normalnego życia w społeczeństwie i rodzinie.

 11. Ochrona zdrowia i profilaktyka prozdrowotna.

 12. Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Darmową dystrybucję Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej.

 2. Pozyskiwanie i wyposażanie lokali na realizację celów Fundacji.

 3. Wspieranie akcji dobroczynnych i ewangelizacyjnych oraz spotkań biblijnych.

 4. Organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i  konferencji.

 5. Organizowanie prelekcji, koncertów, ewangelizacji i wystaw;

 6. Organizowanie pomocy materialnej i duchowej mającej na celu budowanie poprawnych relacji w rodzinie.

 7. Organizowanie świetlic środowiskowych i wycieczek oraz wypoczynku letniego
  i zimowego dla dzieci, młodzieży i rodzin w tym pozyskiwanie funduszy.

 8. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami znajdującymi w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej oraz organizowanie punktów konsultacyjnych.

 9. Założenie schroniska/hostelu z ośrodkiem dla uzależnionych i bezdomnych.

 10. Organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, akcji poprzez, które można dotrzeć
  z efektywną pomocą do ludzi uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 11. Akcje informacyjne i edukacyjne ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego w tym współpraca z ośrodkami i szpitalami leczenia uzależnień w celu zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej dla osób uzależnionych.

 12. Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których deklarowana działalność jest zbieżna z celami Fundacji lub gdy deklarują one wsparcie dla propagowania idei Fundacji.

 13. Działalność wydawniczą.

 14. Działalność charytatywną.

 15. Współpracę z kościołami, wspólnotami chrześcijańskimi i społecznością żydowską.

 16. Pozyskiwanie funduszy przez organizowanie zbiórek na rzecz działalności Fundacji
  i projektów związanych z jej celami;

 17. Finansowanie działań lub współfinansowanie działalności zbieżnej z celami Fundacji;

 18. Współpracę z innymi Fundacjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą
  w zakresie objętym celami Fundacji;

 19. Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których deklarowana działalność jest zbieżna z celami Fundacji lub gdy deklarują one wsparcie dla propagowania idei Fundacji.

 20. Promocja i organizacja wolontariatu;

 21. Finansowanie działań lub współfinansowanie działalności zbieżnej z celami Fundacji;

 22. Współpracę z innymi Fundacjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą
  w zakresie objętym celami Fundacji;

 23. Inne, stosowne do potrzeb realizacji celów Fundacji o ile pozostają w zgodzie
  z obowiązującym prawem.

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 300 zł wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.

§ 8

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Świadczeń Fundatora;

 2. Darowizn, spadków i zapisów;

 3. Odsetek bankowych;

 4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

 5. Zbiórki pieniędzy poprzez sieć Internet;

 6. Dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

 7. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;

 8. Funduszy Unii Europejskiej;

 9. Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 9

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywać majątek na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 12

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 30.000 zł, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

ORGANY FUNDACJI

§ 13

 1. Organami Fundacji są:

  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

  2. Rada Programowa, zwana dalej Radą – jako organ pełniący funkcję honorową
   i doradczą.

 2. Uchwały władz (organów) Fundacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 14

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób
  i jest powoływany na czas nieoznaczony. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora.

 2. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator jako Prezes Zarządu.

 3. Zarząd powołuje i odwołuje członków Zarządu.

 4. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.

 5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

  1. pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu lub przesłanej na adres fundacji przesyłką poleconą za potwierdzeniem nadania,

  2. śmierci członka Zarządu,

  3. odwołania z powodu choroby powodującej niezdolność do wykonywania funkcji członka Zarządu,

  4. odwołania z powodu istotnego naruszenia postanowień statutu,

  5. odwołania z powodu nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.

 6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 7. W przypadku śmierci Fundatora o przyjęciu członka Zarządu decyduje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w imieniu Fundacji,

  2. kierowanie działalnością Fundacji,

  3. uchwalanie rocznych planów finansowych,

  4. uchwalanie programów i projektów,

  5. uchwalanie regulaminów,

  6. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

  7. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

  8. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.

 3. Zarząd może zatrudnić pracowników do realizacji celów Fundacji na podstawie uchwały.

 4. Członkowie organów Fundacji mogą otrzymywać zwroty kosztów podróży w celach realizacji zadań Fundacji

§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w ciągu roku.

 2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu przesyłając wszystkim członkom Zarządu informację o terminie posiedzenia drogą elektroniczną, na adres podany przez członka Zarządu, a w razie braku takiej możliwości – listem poleconym, na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.

 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniami lub w formie głosowania pisemnego w tym pocztą elektroniczną.

 4. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Rady Programowej.

 5. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu określający szczegółowo tryb prac.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, jak również dla ważności wszelkich pism, dokumentów oraz oświadczeń składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym podpis Prezesa lub jego pisemne upoważnienie.

 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszelkich sprawach, w szczególności w sprawach majątkowych, jak również dla ważności wszelkich pism, dokumentów oraz oświadczeń podpis składa Prezes Zarządu samodzielnie.

 4. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

RADA PROGRAMOWA

§ 18

 1. Rada jest organem doradczym i opiniującym wobec Zarządu.

 2. Radę powołuje i odwołuje Zarząd na podstawie uchwały.

 3. Rada składa się z min 1 (jednego) członka.

 4. Do zadań Rady należy:

  1. Składanie Zarządowi Fundacji propozycji obszarów działania Fundacji, sugerowanie kierunków aktywności Fundacji w oparciu o wiedzę i doświadczenie członków Rady Programowej,

  2. Opiniowanie projektów działań Fundacji na wniosek Zarządu,

  3. Konsultacja merytoryczna działań realizowanych przez Fundację.

 5. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w roku.

 6. Posiedzenia Rady może zwołać każdy członek Zarządu lub Rady  przesyłając wszystkim informację o terminie posiedzenia drogą elektroniczną, na adres podany przez członka Zarządu, a w razie braku takiej możliwości – listem poleconym, na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.

 7. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

  1. pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu lub drogą elektroniczną na adres podany przez członka Zarządu lub listem poleconym na adres fundacji,

  2. śmierci członka Zarządu,

  3. odwołania z powodu choroby powodującej niezdolność do wykonywania funkcji członka Rady,

  4. odwołania z powodu istotnego naruszenia postanowień statutu,

  5. odwołania z powodu nienależytego wypełniania funkcji członka Rady.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

 2. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu

 3. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu, podjęcia lub zakończenia prowadzenia działalności Fundacji podejmuje Zarząd na drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu, za pisemną zgodą Fundatora pod rygorem nieważności uchwały.

 4. Oddziały i filie Fundacji mogą uzyskiwać odrębną osobowość prawną na podstawie  jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji przy obecności wszystkich członków Zarządu.

 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji będą przeznaczone na rzecz działających organizacji o zbliżonych celach.

§ 20

 1. W wypadku śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatora realizuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 2. W przypadku śmierci Fundatora, gdy Zarząd Fundacji będzie jednoosobowy i składa się tylko z Fundatora, to pełnoletni spadkobiercy Fundatora stają się Radą Fundacyjną.

 3. Rada Fundacyjna podejmie decyzję o wykonywaniu kompetencji Fundatora w drodze podjętej uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Fundacyjnej.

ZMIANA STATUTU

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji  w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.